Category Archives: Avskrivning

Saldoavskrivninger i regnskapet

Regnskap og saldo avskrivning

Avskrivninger er en beregnet kostnad som tas med i regnskapet som en del av en ‘større’ investering.

Regnskap – kostnader over 15.000 kroner.
Investering over 15.000 kroner skal kostnadsføres over den tiden driftsmidlet varer. Dette betyr at man må finne ut hvor lenge man vil benytte og ha glede av investeringen, og deretter registrere en del av totalinesteringen hver mnd., inntil alt er kostnadsført. Dette er den regnskapsmessige behandlingen.

Skattemessige avskrivninger
lever et helt annet liv enn regnskapsmessige avskrivninger. I skatteavskrivninger tar man utgangspunkt i at et driftsmiddel taper jeg mer i verdi de første årene. Alle som har kjøpt ny bil er som regel klar over at den første kjøreturen hjem fra bilforretningen, er den dyreste. Derfor sier man i skatterettslig forstand at man kan kostnadsføre høyere beløp med skattefradrag de første årene.

Saldoavskrivninger

Saldoavskrivningen er den delen av en investering som man får fradrag for i skatteregnskapet i året. Saldoavskrivningene er uavhengig av de regnskapsmessige avskrivningene; se egen artikkel ‘Avskrivning i regnskapet’

Regnskapseksempel saldoavskrivning:
La oss tenke på et håndverksfirma som anskaffer varebil til kr 200.000 ferdig prutet. De tenker seg at denne bilen varer i 10 år, og foretar regnskapsmessige avskrivninger med kr 20.000 pr år. Skattemyndighetene har imidlertid bestemt at ‘større’ anskaffelser kan saldoavskrives med skattefradrag etter forskjellige satser.

Varebil saldoavskrivning
For varebiler gjelder en maksimalsats på 25 % av saldo. Det første året er saldo før avskrivninger utvilsomt anskaffelsesprisen på kr 200.000, og saldoavskrivninger kan kreves med kr 50.000 som fradrag før skatt (25 % av kr 200.000)

Saldoavskrivning år 2
Når kr 50.000 er saldoavskrevet fra kr 200.000 det første året, vil restsaldo være kr. 150.000. I år 2 får man skattemessige avskrivninger med 25 % på bakgrunn av restsaldo. følgelig ‘bare’ kr 37.500. (25 % av kr 150.000)

Saldoavskrivning år 3
Når kr 37.500 er saldoavskrevet fra kr 150.000 det andre året, vil restsaldo være kr. 112.500. I år 3 får man skattemessige avskrivninger med 25 % på bakgrunn av restsaldo. følgelig ‘bare’ kr 28.125. (25 % av kr 112.500)

Avskrivning i regnskapet

 

Regnskap og avskrivning

Avskrivning er en beregnet kostnad som tas med i regnskapet som en månedlig del av en ‘stor’ investering. Det kommer ingen faktura på beløpet, og avskrivning betales ikke ut av bank eller kasse.

Driftsmidler som koster mer enn 15.000 kroner
Alle kostnader som næringsdrivende har i forbindelse med den daglige driften, skal utgiftsføres i resultatregnskapet direkte. Det er hovedprinsippet for kostnadsregistrering.

Regnskap kostnader over 15.000 kroner.
Investering over 15.000 kroner skal kostnadsføres over den tiden driftsmidlet varer. Dette betyr at man må finne ut hvor lenge man vil benytte og ha glede av investeringen, og deretter registrere en del av totalinvesteringen hver mnd., inntil alt er kostnadsført.

Avskrivninger
er den delen av en investering som er brukt opp i den regnskapsperiode som man rapporterer for.

Regnskapseksempel avskrivning:
La oss tenke på et håndverksfirma som anskaffer en kopimaskin til kr 60.000 men X/moms. Fakturaen fra leverandøren viser kr 75.000 å betale. Momsen på kr. 15.000 registreres straks på konto for inngående moms. Dermed vil håndverkeren få igjen momsen ved første momstermin. Men kr 60.000 vil jo være altfor mye å registrere rett på kostnadskonto for kontor- inventar og utstyr. Resultatregnskapet kan ikke belastes med en maskin som man nesten ikke har tatt i bruk!

Avskrivning i regnskapet er en andel av en kostnad.
Vi håper at kopimaskinen varer i 5 år før vi må skifte den ut. Ved hjelp av et enkelt regnestykke, kan man raskt finne ut at den egentlige kostnaden pr mnd vil være kr 1.000! (60.000 delt på 5 år = 12.000 pr år = kr 1.000 pr mnd)

Avskrivninger skattemessige – saldoavskrivninger
Den fordelingsmessige logikken i det nevnte eksempelet er som regel grei. Skattemessige avskrivninger er imidlertid noe annet. Basert på gjeldende prinsipp om at skattemessig fradrag ikke skal være enkelt, har man innført forskjellige skattemessige avskrivningssatser, og disse lever et helt annet liv enn regnskapsmessige avskrivninger. I skatteavskrivninger tar man utgangspunkt i at et driftsmiddel taper seg mer i verdi de første årene. Alle som har kjøpt ny bil er som regel klar over at den første kjøreturen hjem fra bilforretningen, er den dyreste. Derfor sier man i skatterettslig forstand at man kan kostnadsføre f.eks 25 % av en varebil det første året.  Neste år får man skattemessige avskrivninger på 25 % av gjenværende saldo.

Se egen artikkel om Saldoavskrivninger i regnskapet.